Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Unable to save result set in D:\WWW\web\includes\db.inc.php on line 59
Database error: Invalid SQL: select count(id) from pwn_comment where pid='156240' and iffb='1'
MySQL Error: 1194 (Table 'pwn_comment' is marked as crashed and should be repaired)
#0 dbbase_sql->halt(Invalid SQL: select count(id) from pwn_comment where pid='156240' and iffb='1') called at [D:\WWW\web\includes\db.inc.php:65] #1 dbbase_sql->query(select count(id) from {P}_comment where pid='156240' and iffb='1') called at [D:\WWW\web\comment\module\CommentContent.php:65] #2 CommentContent() called at [D:\WWW\web\includes\common.inc.php:551] #3 printpage() called at [D:\WWW\web\comment\html\index.php:13]
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\WWW\web\includes\db.inc.php on line 72

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Unable to save result set in D:\WWW\web\includes\db.inc.php on line 59
Database error: Invalid SQL: select * from pwn_comment where pid='156240' and iffb='1' order by id limit 0,10
MySQL Error: 1194 (Table 'pwn_comment' is marked as crashed and should be repaired)
#0 dbbase_sql->halt(Invalid SQL: select * from pwn_comment where pid='156240' and iffb='1' order by id limit 0,10) called at [D:\WWW\web\includes\db.inc.php:65] #1 dbbase_sql->query(select * from {P}_comment where pid='156240' and iffb='1' order by id limit 0,10) called at [D:\WWW\web\comment\module\CommentContent.php:167] #2 CommentContent() called at [D:\WWW\web\includes\common.inc.php:551] #3 printpage() called at [D:\WWW\web\comment\html\index.php:13]
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\WWW\web\includes\db.inc.php on line 72
网友留言-“Thận mạc sơ văn Tịnh Tông dị hành”, “thận” là cẩn thận, dè dặt, nhất định không nên hiểu nhầm. Nghe nói Tịnh Tông là đạo dễ thực hành, “liền sinh khinh mạn”, đối với pháp môn này, tông phái này liền -缅甸维加斯客服-13108812225
网站标志
点评详情
发布于:2020-9-10 02:00:38  访问:31 次 回复: 篇
版主管理 | 推荐 | 删除 | 删除并扣分
“Thận mạc sơ văn Tịnh Tông dị hành”, “thận” là cẩn thận, dè dặt, nhất định không nên hiểu nhầm. Nghe nói Tịnh Tông là đạo dễ thực hành, “liền sinh khinh mạn”, đối với pháp môn này, tông phái này liền
Đây là nhân duyên chúng tôi giảng kinh lần này. Chúng tôi mong muốn đem bộ kinh này do cụ Hạ đã tốn thời gian mười năm hội tập thành một bản tiêu chuẩn hoàn mỹ như vậy, cụ Hoàng Niệm Tổ không nề hà tuổi già, lắm bệnh, suốt ngày đêm không nghỉ ngơi để hoàn thành trước tác này, nếu chúng ta không nghiêm túc nỗ lực học tập kỹ càng, làm sao xứng với hai vị lão nhân ấy? (Trích từ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - 600 Tập)

Cư sĩ Hoàng Niệm Tổ khẳng định tư tưởng của Liên Trì đại sư. Tư tưởng trong Tịnh Ảnh Sớ của tiểu Huệ Viễn tương đồng với ý của Liên Trì đại sư. Đoạn cuối cùng là: “bổn kinh tam nhẫn”, đây là ba loại nhẫn. “Dĩ âm hưởng nhẫn vi thủ, nhu thuận nhẫn thứ chi. Dị ư Hiền Kiếp Kinh nhi đồng ư Hoa Nghiêm Thập Nhẫn Phẩm, cập Như Lai Hưng Hiển Kinh, Cựu Hoa Nghiêm Kinh thập nhẫn”. Cựu Hoa Nghiêm phiên dịch thời Đông Tấn chúng ta gọi là Tấn Kinh. Có 60 quyển gọi là Lục Thập Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm ở Trung quốc phiên dịch ba lần. Lần thứ hai là thời nhà Đường khi Võ Tắc Thiên chấp chánh. Võ Tắc Thiên làm hoàng đế đã đổi quốc hiệu không gọi là Đường mà gọi là Chu. Kinh Hoa Nghiêm phiên dịch hoàn thành vào thời của Võ Tắc Thiên nên Kinh Hoa Nghiêm cũng gọi là Đại Chu Kinh. Khai kinh kệ là Võ Tắc Thiên viết. “Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa”. Viết quá hay. Về sau đời này qua đời khác chư vị tổ sư muốn viết thêm một bài kệ khai kinh khác, nhưng viết không hay bằng, cho nên đến nay vẫn dùng bài của Võ Tắc Thiên. Sau khi bà chết cũng bị người lật đổ, khôi phục nhà Đường. Con trai là Trung Tông hoàng đế nối ngôi là cháu của Đường Thái Tông. (Trích từ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - 600 Tập)

Bản thân tôi có cảm xúc rất sâu sắc, những việc này tôi cũng đã trải qua, tôi chưa bị biến thành xấu, nguyên nhân ở đâu? Là ngày ngày học kinh, giảng kinh. Giảng cho người khác nghe, cũng là giảng cho chính mình nghe vậy. Dạy người khác không nên học cái xấu, tự mình học cái xấu được sao? Như vậy mới bảo đảm. Hai tuần không giảng kinh, thì không bảo đảm được chính mình, cảnh giới hiện tiền, thì tâm dao động. Bản thân tôi trải qua, là dựa vào ngày ngày giảng kinh, ngày ngày dạy học, ngày ngày đọc tụng. Cũng là nói, gắn chặt với Phật Bồ Tát, không rời các Ngài, được thành tựu là như vậy. Vấn đề tượng phổ hiền bồ tát bằng gỗ sẽ được đề cập nhiều hơn tại: https://phapduyen.com/danh-muc/tuong/van-thu-pho-hien-bo-tat/
Vui lòng bấm vào liên kết sau đây để tham khảo tượng phổ hiền bồ tát bằng gỗ tại:
共篇回复 每页10篇 页次:1/1
共篇回复 每页10篇 页次:1/1
我要回复
回复内容
验 证 码
看不清?更换一张
匿名发表 

缅甸万丰国际超市 2012-2017(c)copyright  缅甸万丰国际网络科技有限公司 黑ICP备13000266号

联系QQ点击这里给我发消息  微信:dingyulong6666