Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Unable to save result set in D:\WWW\web\includes\db.inc.php on line 59
Database error: Invalid SQL: select count(id) from pwn_comment where pid='179615' and iffb='1'
MySQL Error: 1194 (Table 'pwn_comment' is marked as crashed and should be repaired)
#0 dbbase_sql->halt(Invalid SQL: select count(id) from pwn_comment where pid='179615' and iffb='1') called at [D:\WWW\web\includes\db.inc.php:65] #1 dbbase_sql->query(select count(id) from {P}_comment where pid='179615' and iffb='1') called at [D:\WWW\web\comment\module\CommentContent.php:65] #2 CommentContent() called at [D:\WWW\web\includes\common.inc.php:551] #3 printpage() called at [D:\WWW\web\comment\html\index.php:13]
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\WWW\web\includes\db.inc.php on line 72

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Unable to save result set in D:\WWW\web\includes\db.inc.php on line 59
Database error: Invalid SQL: select * from pwn_comment where pid='179615' and iffb='1' order by id limit 0,10
MySQL Error: 1194 (Table 'pwn_comment' is marked as crashed and should be repaired)
#0 dbbase_sql->halt(Invalid SQL: select * from pwn_comment where pid='179615' and iffb='1' order by id limit 0,10) called at [D:\WWW\web\includes\db.inc.php:65] #1 dbbase_sql->query(select * from {P}_comment where pid='179615' and iffb='1' order by id limit 0,10) called at [D:\WWW\web\comment\module\CommentContent.php:167] #2 CommentContent() called at [D:\WWW\web\includes\common.inc.php:551] #3 printpage() called at [D:\WWW\web\comment\html\index.php:13]
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\WWW\web\includes\db.inc.php on line 72
网友留言-Tam thân này, chúng ta cần phải hiểu nghĩa chân thật của nó. Pháp thân không có tướng, trong Tịnh độ tông gọi là thường tịch quang, thường tịch quang là pháp thân. Cõi thường tịch quang, thân thường t-缅甸维加斯客服-13108812225
网站标志
点评详情
发布于:2020-9-21 23:37:16  访问:8 次 回复: 篇
版主管理 | 推荐 | 删除 | 删除并扣分
Tam thân này, chúng ta cần phải hiểu nghĩa chân thật của nó. Pháp thân không có tướng, trong Tịnh độ tông gọi là thường tịch quang, thường tịch quang là pháp thân. Cõi thường tịch quang, thân thường t
Cát của sông Hằng rất mịn, không giống với cát của chúng ta ở đây, giống như bột mì vậy. Tôi chưa đi, nhưng ở Đài Loan có vài pháp sư đến Ấn Độ tham quan, khi trở về mang về một bình nhỏ cát của sông Hằng cho tôi xem. Đích thực giống như bột mì vậy, thật mịn. Cát trong dòng sông Hằng này có bao nhiêu? Không đếm hết! Đây là ví dụ thế giới phương đông có rất nhiều cõi Phật. Khu vực giáo hóa của mỗi vị Phật, ít nhất là tam thiên đại thiên thế giới. Như Đức Thế Tôn vì chúng ta thị hiện, khu vực ngài giáo hóa chính là tam thiên đại thiên thế giới. Tam thiên thế giới bao lớn? Các bạn học Phật đều biết, trong kinh Phật thường nói: lấy một núi Tu Di làm đơn vị. Bài viết này được tham khảo từ nguồn Đức Phật Thích Ca lúc còn tại thế có một người đệ tử sống một trăm sáu mươi tuổi, cùng làm việc với mọi người. Vì sao ông ta có thể, chúng ta không thể? Vì ý niệm của chúng ta hư mất rồi. Hiện tượng vật chất là không cố định, ý niệm thiện, có thể được duy trì mãi. Nếu không còn ý niệm, thì quý vị mỗi năm đều là mười tám, không có gì thay đổi. Thế giới Cực Lạc đều là như vậy. Đến thế giới Cực Lạc ý niệm không còn, đó không phải bản lĩnh của mình, là nhờ oai thần của đức Phật A Di Đà phò trì. Thế thì ở trong thế giới này quý vị không còn gì phải lo lắng. Vì sao? Vì “tất cả pháp từ tâm tưởng sanh”. Nghĩ điều gì, vật đều hiện ra trước mặt. Không cần nữa, không cần thì liền hết, không cần phải dọn dẹp. Vì thế, ở trong thế giới ấy thì không có ý niệm. Bởi vậy phòng ở sạch sẽ, không có một thứ gì. Nếu có khách đến, cần đồ đạc, ý niệm vừa khởi, đồ đạc đều có, liền bày ra trước mắt. Khi khách đi rồi, không cần nữa, thì toàn bộ đều cũng không còn. (Trích từ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - 600 Tập)
Bộ Kinh Vô Lượng Thọ này, trước đây các vị tổ sư Nhật bản hạ công phu đối với nó còn cao hơn cả cổ nhân Trung quốc. Quý vị xem chú giải Kinh Vô Lượng Thọ, ở Nhật có khoảng hơn 30 loại, Trung quốc chỉ có hai loại. Lần này tôi kiến nghị với họ, đem những chú giải Kinh Vô Lượng Thọ của các bậc cổ đức xưa nay của Nhật, lấy ra từ trong Tạng Kinh, biên thành một tuyển tập. Họ tiếp nhận và rất hoan hỷ. Tôi nói, quý vị cố gắng làm, quả thật là vô lượng công đức. (Trích từ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - 600 Tập)

Tiêu chuẩn nhà của Phật là giới, ta có thể không coi trọng ư? Nếu coi trọng giới luật, như vậy cần phải biết, Đệ tử quy là căn bản đại giới. Tham khảo thêm nội dung tại Con xem điện Diêm vương_Nói với chúng tôi, làm việc xấu nên chịu quả báo như thế, việc xấu đó là phải chịu quả báo đó, thật đáng sợ, sợ cả đời. Nghĩ đến có ý niệm bất thiện, hành vi bất thiện, liền nghĩ đến những bức tượng trong điện Diêm vương. Đó là giáo dục, giáo dục nhân quả, thâm căn cố đế. Học giáo dục luân lý đạo đức, xấu hổ khi làm việc xấu_ xấu hổ đối với việc ác. Hiểu được giáo dục nhân quả không dám làm ác, con người tự nhiên có quy phạm, sống dựa vào luân lý đạo đức. Những điều này hiện nay không còn. (Trích từ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - 600 Tập)
++++++++++++++++++++++++
共篇回复 每页10篇 页次:1/1
共篇回复 每页10篇 页次:1/1
我要回复
回复内容
验 证 码
看不清?更换一张
匿名发表 

缅甸万丰国际超市 2012-2017(c)copyright  缅甸万丰国际网络科技有限公司 黑ICP备13000266号

联系QQ点击这里给我发消息  微信:dingyulong6666